Covid-19 zasady udziału w seansach

SZCZEGÓLNE WARUNKI FUNKCJONOWANIA KINA „PROMIEŃ“ W RAWICZU

związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera w szczególności zasady związane z funkcjonowaniem Kina „Promień” w Rawiczu, zwanym dalej Kinem.
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

§ 2

 1. Regulamin jest udostępniany poprzez wywieszenie lub wystawienie go w formie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu dla osób zainteresowanych korzystaniem z usług Kina.
 2. Korzystanie z usług Kina jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 3. Pracownicy Kina są uprawnieni do uniemożliwienia korzystania z usług Kina osobie, która nie przestrzega zasad i wytycznych niniejszego Regulaminu.
 4. Jako osobę odpowiedzialną za koordynację ds. zdrowotnych ustala się Kierownika Kina.

§ 3

 1. Do korzystania z usług Kina jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Wchodzący do Kina zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wejściu wewnątrz budynku.
 3. Na terenie Kina, również w trakcie trwania całego seansu, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 4. Uprasza się o podawanie swoich danych kontaktowych przy zakupie biletów, w celu możliwości poinformowania o potencjalnym niebezpieczeństwie wszystkich osób, które były tego dnia na seansie w przypadku wykrycia zarażenia. Kupując bilet widz wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich przekazanych nam danych osobowych w zakresie związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 przez okres 14 dni.
 5. Stojąc w kolejce bezwzględnie należy przestrzegać zachowania bezpiecznej odległości, dostosowując się do oznaczeń na podłodze. Jeśli takowych oznaczeń nie ma, należy zachować dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym.

§ 4

 1. Kino udostępnia widzom nie więcej niż 30% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z obecnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem dobrowolnego okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.
 2. Miejsca na widowni zostają zajmowane z zachowaniem odpowiedniego dystansu między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:
  1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
  2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 5

 1. Widzowi proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
 2. Zaleca się dokonywania wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 6

Regulamin obowiązuje od 03.01.2022r. i pozostaje w mocy do odwołania.