Deklaracja dostępności

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail: kinopromien@rawicz.eu
 • Telefon: 502 752 805

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dom Kultury w Rawiczu
 • Adres: Dom Kultury
  63-900 Rawicz
  ul. Targowa 1
 • E-mail: dk@rawicz.eu
 • Telefon: (+48) 65 546 10 16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

Wejście główne od strony ulicy Leśnej, gdzie można dostać się tylko schodami.

Wejście od strony szkoły podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka przy ulicy Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego, gdzie znajduje się dostępna dla widzów winda dla osób niepełnosprawnych. Winda nie jest samoobsługowa. Personel pracujący w kinie jest jednak przeszkolony do korzystania z windy. Chęć skorzystania z windy należy zgłosić w Kinie telefonicznie lub mailowo przed seansem.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

Obecnie przeprowadzane są prace w celu wprowadzenia udogodnień.

Osoba odpowiedzialna za: 

 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jan Marciniak (2023-02-02 15:21:00)

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%