KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Rawiczu z siedzibą przy
ul. Targowej 1 (63-900 Rawicz), reprezentowany przez Dyrektora Pana Dariusza Taraszkiewicza. Kontakt
z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 65 546 10 16 lub mailowo dk@rawicz.eu
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt.itrs@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wysyłki newslettera za zgodą osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.
5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne tj. hosting pocztowy i strony internetowej.
8. Każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie
z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, a brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.